Hàm đếm ngày trong Excel đã không còn xa lạ đối với dân văn phòng. Nhờ công dụng của nó mà việc xử lý dữ liệu ngày tháng đã không còn là trở ngại. Cùng tìm hiểu hàm đếm ngày trong bài viết sau nhé!

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm đếm ngày trong Excel. Microsoft Excel cơ bản có sẵn nhiều thủ thuật Excel để xử lý thời gian giúp chúng ta có thể đánh dấu dữ liệu theo thời gian một cách cực kỳ nhanh chóng. Tuy vậy cũng có nhiều hàm rất hữu ích mà bạn không biết trong quá trình học Excel và ít khi sử dụng, nên trong bài viết về hàm đếm ngày trong Excel cơ bản này mangtuyendung.vn sẽ tổng hợp lại để giúp bạn dễ dàng tìm hiểu hơn.

I. Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

1. Làm thế nào để trừ ngày trong Excel

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp

Như bạn có thể biết, Microsoft Excel cơ bản lưu trữ mỗi ngày như một số serial độc đáo bắt đầu bằng 1 đại diện cụ thể cho 1 tháng 1 năm 1900. Vì vậy, khi bạn trừ chúng bằng thủ thuật Excel, một phép tính số học bình thường xảy ra:

= B2-A2

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm DATEDIF

Nếu việc học Excel cơ bản qua công thức trên có vẻ quá đơn giản, bạn có thể đạt được cùng một kết quả bằng cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excelhàm DATEDIF:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

Hình sau đây cho thấy rằng cả hai thủ thuật Excel cơ bản trên đều trả về kết quả giống hệt nhau, ngoại trừ dòng 4. Trong đó ta thấy hàm đếm ngày trong Excelhàm DATEDIF trả về lỗi #NUM

Điều này được lý giải là khi bạn thực hiện trừ một ngày nhỏ hơn (1 tháng 5 năm 2015) cho một ngày lớn hơn (6 tháng 5 năm 2015), kết quả của thủ thuật Excel cơ bản sẽ trả về số âm (-5). Tuy nhiên, cú pháp cụ thể của hàm đếm ngày trong Excel DATEDIF không cho phép ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc và do đó kết quả mà nó trả về lỗi.

Làm thế nào để trừ ngày trong ExcelLàm thế nào để trừ ngày trong Excel

2. Làm thế nào để trừ hoặc cộng thêm ngày trong quá trình học Excel

Ví dụ 1. Cách cộng thêm ngày vào một ngày trong Excel

Công thức hàm đếm ngày trong Excel chung để thực hiện thêm một số ngày cụ thể cho một ngày như sau:

=Date + N ngày

Ngày có thể được nhập trực tiếp bằng nhiều cách:

  • Là một ô tham chiếu, ví dụ: = A2 + 10
  • Sử dụng hàm đếm ngày trong Excelhàm DATE (năm, tháng, ngày), ví dụ: = DATE (2015, 5, 6) + 10
  • Là kết quả của một hàm đếm ngày trong Excel khác. Ví dụ: Khi học Excel, để thêm số ngày cho ngày hiện tại, hãy sử dụng thủ thuật Excel với hàm TODAY (): = TODAY () + 10

Hình sau minh họa các công thức cụ thể trên.

minh họaMinh họa

Chú ý: Kết quả của các công thức Excel cơ bản trên là một số thứ tự đại diện cho ngày. Để hiển thị dữ liệu đó của hàm đếm ngày trong Excel dưới dạng ngày tháng, hãy chọn (các) ô và tiếp tục nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, chọn vào phần Date trong danh mục Category, và sau đó chọn định dạng ngày cụ thể bạn muốn.

Ví dụ 2. Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày trong Excel cơ bản

Để thực hiện trừ một số ngày từ một ngày nhất định, bạn cần thực hiện lại một phép tính số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất từ ​​ví dụ trước đó là bạn sẽ chuyển gõ dấu trừ thay cho dấu cộng.

=Date – N ngày

Dưới đây là một vài công thức và ví dụ khá cụ thể:

= A2 – 10

= DATE (2015, 5, 6) – 10

= TODAY () – 10

Trừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày trong Excel cơ bảnTrừ ngày từ ngày bằng hàm đếm ngày trong Excel cơ bản

3. Làm thế nào để thực hiện trừ hoặc thêm năm vào ngày trong Excel cơ bản

Thủ thuật Excelthêm năm vào một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm đếm ngày trong Excel hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định thêm phần thông tin là bạn muốn thêm bao nhiêu năm nữa:

= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Trong bảng tính Excel của bạn, các công thức của hàm đếm trong Excel có thể trông như sau:

Để thêm dữ liệu năm vào một ngày trong Excel:

= DATE (YEAR (A2) + 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Để trừ năm kể từ ngày trong khi học Excel:

= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Nếu bạn gõ số năm trong Excel để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm đếm ngày trong Excelhàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức tổng quát:

công thức tổng quátCông thức tổng quát

II. Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểmHàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm

1. Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức khác với hàm đếm ngày trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24)

và chúng ta sẽ nhận được kết quả cuối cùng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

2. Tính số phút hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức khác với thủ thuật hàm đếm ngày trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và nhận được kết quả của hàm là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

3. Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để tiến hành tính số giây giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức hàm đếm giây trong Excel sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được kết quả là 154760085

4. Tính số năm giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta có thể sử dụng công thức hàm đếm ngày sau:

=DATEDIF(A2,B2,”y”)

và nhận được kết quả cuối cùng là 4

5. Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để thực hiện tính số tháng giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức hàm đếm ngày trong Excel sau:

=DATEDIF(A2,B2,”m”)

và nhận được kết quả của hàm là 58

6. Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel cơ bản

Để tính số ngày giữa hai thời điểm trên trong học Excel chúng ta sử dụng hàm đếm ngày trong Excel datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)

và ta sẽ nhận được kết quả là 1791

7. Tính khoảng thời gian tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm trong Excel cơ bản

Chúng ta dùng công thức hàm đếm ngày trong Excel datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,”y”)&” năm, “&DATEDIF(A2,B2,”ym”)&” tháng ,”&DATEDIF(A2,B2,”md”)&” ngày, “&TEXT(B2-A2,”hh”)&” giờ, “&TEXT(B2-A2,”mm”)&” phút, “&TEXT(B2-A2,”ss”)&” giây”

Và cuối cùng nhận được kết quả như mong muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

8. Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian

Cú pháp của hàm TEXT trong thủ thuật Excel sẽ như sau:

=TEXT(, )

III. Các hàm ngày tháng (Date & Time) trong Excel

1. Hàm Year, Month, Day

Cú pháp:

=YEAR(Serial_number)

=MONTH(Serial_number)

=DAY(Serial_number)

Trong đó: Serial_number là con số đại diện cho một ngày cụ thể trong Excel.

2. Hàm Date

Định dạng kết quả trả về của hàm đếm ngày trong Excel DATE phụ thuộc vào định dạng cụ thể mà bạn nhập vào. Ví dụ bạn thực hiện nhập bạn nhập ngày – tháng – năm thì kết quả nó trả về là ngày – tháng – năm. Ngược lại khi bạn nhập vào ô dữ liệu tháng – ngày – năm thì nó trả về là tháng – ngày – năm.

Cú pháp:

=DATE(year,month,day)

3. Hàm Current Date & Time

Hàm Current Date & Time trong Excel là hàm đếm ngày trong Excel trả về ngày tháng năm và giờ phút giây hiện tại. Giả sử rằng lúc bạn nhập là 15:30:30 thì kết quả cuối cùng nó sẽ trả về là 15:30:30.

Cú pháp:

=Now()

4. Hàm Hour, Minute, Second

Các hàm đếm ngày trong Excel, đếm thời gian trong Excel này dùng để lấy phần giờ, phần phút và phần giây của một giá trị thời gian cụ thể nào đó.

Cú pháp:

=HOUR(serial_number) 

=MINUTE(serial_number)

=SECOND (serial_number)

5. Hàm Time Function

Muốn thực hiện thêm số giờ, số phút, số giây vào biểu thức thời gian trong Excel ta có thể sử dụng hàm TIME.

Cú pháp:

=TIME(HOUR, MINUTE, SECOND)

IV. Cách tách cột ngày, tháng, năm làm 3 cột khác nhau trên Excel

1. Tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt trong Excel

Bước 1:

Chúng ta thực hiện nhập ngày tháng vào trong bảng Excel. Để có thể tách ngày thành cột riêng biệt bằng hàm đếm ngày trong Excel tại cột Ngày ô C2 bạn nhập công thức =DAY(B2) rồi tiếp tục là nhấn Enter.

Tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt trong ExcelTách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt trong Excel

Sau đó chúng ta sẽ được kết quả có được là ngày tách riêng. Kéo kết quả ô đầu tiên xuống những ô còn lại trong cột Ngày để có thể hiện hết kết quả.

kết quảKết quả

Bước 2:

Tại cột Tháng, bạn trực tiếp nhập công thức hàm đếm ngày trong Excel =MONTH(B2) và cũng nhấn Enter để tiếp tục thực hiện công thức.

Bước 2Bước 2

Được kết quả ở ô đầu tiên, bạn cũng tiếp tục kéo xuống những ô còn lại để hiện đầy đủ cột Tháng.

kết quảKết quả

Bước 3:

Tiếp đến tại ô đầu tiên của cột Năm trong trang tính này nhập công thức =YEAR(B2) và nhấn Enter để thực hiện.

Bước 3Bước 3

Và kết quả cuối cùng cũng sẽ được cột Năm tách riêng như hình.

kết quả cuối cùngKết quả cuối cùng

2. Chuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ Excel

Bước 1:

Tại ô mà bạn muốn thực hiện chuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ bạn nhập công thức =“ ngày ”&DAY(B2)& “ tháng ”&MONTH(B2)&” năm ”&YEAR(B2), rồi tiếp tục nhấn Enter.

Bước 2:

Kết quả cuối cùng của công thức hàm đếm ngày trong Excel chúng ta sẽ được dãy số ngày tháng bằng chữ như hình dưới đây.

Chuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ ExcelChuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ Excel

V. Kết luận 

Thao tác học Excel qua hàm đếm ngày trong Excel thực sự không hề khó khăn đối với người dùng, bạn chỉ cần dành chút thời gian để có thể thành thạo chúng. Bên cạnh đó, hãy kết hợp hàm đếm ngày trong Excel với các thủ thuật Excel khác để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc bạn nhé!