Để bộ phận hành chính nhân sự làm việc tốt công việc của mình thì những biểu mẫu hành chính nhân sự là không thể thiếu được. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại những biểu mẫu phổ biến nhất thường được dùng trong doanh nghiệp

Các biểu mẫu hành chính nhân sự có một vai trò hết sức quan trọng giúp cho bộ phận Hành chính nhân sự có thể đảm bảo kết quả làm việc tốt nhất, đồng thời đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tất cả những biểu mẫu hành chính nhân sự dưới đây bao gồm các quyết định về lương, thưởng, hợp đồng, đơn thư, giấy xin phép,… được sử dụng hàng ngày trong các hoạt động hành chính nhân sự nội bộ hoặc với các đối tác bên ngoài. 

Mục Lục Bài Viết

1. Phiếu yêu cầu đào tạo của bộ phận

Tải Phiếu yêu cầu đào tạo của bộ phận

2. Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất

Tải Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất

3. Phiếu yêu cầu đào tạo hàng năm

Tải Phiếu yêu cầu đào tạo hàng năm

4. Bản kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

Tải Bản kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

5. Kế hoạch đào tạo theo chức danh

Tải Kế hoạch đào tạo theo chức danh

6. Hồ sơ đào tạo huấn luyện cá nhân

Tải Hồ sơ đào tạo huấn luyện cá nhân

7. Thông báo kế hoạch đào tạo

Tải Thông báo kế hoạch đào tạo

8. Danh sách giảng viên

Tải Danh sách giảng viên

9. Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo

Tải Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo

10. Phiếu đánh giá chất lượng học viên

Tải Phiếu đánh giá chất lượng học viên

11. Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo

Tải Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo

12. Tổng kết chương trình đào tạo năm

Tải Tổng kết chương trình đào tạo năm

13. Phiếu thông tin đào tạo cá nhân

Tải Phiếu thông tin đào tạo cá nhân

14. Chính sách ngày nghỉ của nhân viên

Tải Chính sách ngày nghỉ của nhân viên

15.  Đơn xin nghỉ phép

Tải Đơn xin nghỉ phép

16. Đơn xin nghỉ việc không lương

Tải Đơn xin nghỉ việc không lương

17. Quy trình tuyển dụng

Tải Quy trình tuyển dụng

18. Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Tải Phiếu yêu cầu tuyển dụng

19. Mẫu đơn xin việc

Tải Mẫu đơn xin việc

20. Bảng dữ liệu ứng viên vị trí cao cấp

Tải Bảng dữ liệu ứng viên vị trí cao cấp

21. Danh sách ứng viên

Tải Danh sách ứng viên

22. Phiếu xét duyệt hồ sơ

Tải Phiếu xét duyệt hồ sơ

23. Thư cảm ơn tuyển dụng

Tải Thư cảm ơn tuyển dụng

24. Bản cam kết bảo mật tiền lương

Tải Bản cam kết bảo mật tiền lương

25. Đơn xin nghỉ việc

Tải Đơn xin nghỉ việc

26. Quyết định thanh lý hợp đồng

Tải Quyết định thanh lý hợp đồng

27. Tờ trình bổ nhiệm

Tải Tờ trình bổ nhiệm

28. Quyết định bổ nhiệm

Tải Quyết định bổ nhiệm

29. Quyết định lương bổ nhiệm

Tải Quyết định lương bổ nhiệm

30. Tờ trình miễn nhiệm

Tải Tờ trình miễn nhiệm

31. Quyết định miễn nhiệm

Tải Quyết định miễn nhiệm

32. Quyết định lương miễn nhiệm

Tải Quyết định lương miễn nhiệm

33. Quyết định luân chuyển

Tải Quyết định luân chuyển

34. Quyết định điều động

Tải Quyết định điều động

35. Quyết định tiếp nhận thử việc

Tải Quyết định tiếp nhận thử việc

36. Quyết định lương thử việc

Tải Quyết định lương thử việc

37. Hợp đồng thử việc

Tải Hợp đồng thử việc

38. Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Tải Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

39. Quyết định tiếp nhận chính thức

Tải Quyết định tiếp nhận chính thức

40. Hợp đồng lao động

Tải Hợp đồng lao động

41. Biên bản vi phạm

Tải Biên bản vi phạm

42. Bản tự kiểm điểm cá nhân

Tải Bản tự kiểm điểm cá nhân

43. Biên bản họp xem xét kỷ luật

Tải Biên bản họp xem xét kỷ luật